Nạp cash Gunbound Softnyx

Mua thẻ Gocash game card và Softnyx Card nạp cash game Gunbound

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00