Nạp tiền tài khoản iTunes China Trung Quốc CN

Nạp tài khoản Apple iTunes Store China Trung Quốc
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 207 McCash
Mua
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 165 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 87 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 207 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 409 McCash
Mua
Khách 820.000 VNĐ
Thành viên 805 McCash
Mua
Khách 1.980.000 VNĐ
Thành viên 1.963 McCash
Mua
Khách 2.570.000 VNĐ
Thành viên 2.549 McCash
Mua
Khách 3.950.000 VNĐ
Thành viên 3.899 McCash
Mua

Website:

​Cần kích hoạt tính năng nạp thẻ iTunes cho ID Apple Trung Quốc

How to redeem an iTunes Gift Card (CN)?

1. Click the "Redeem" link in the "Quick Links" box of the iTunes Store
2. Type in the code, click "Redeem" and confirm "Redeem Prepaid Card"