Nạp tiền tài khoản iTunes China Trung Quốc CN

Nạp tài khoản Apple iTunes Store China Trung Quốc
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 207 McCash
Mua
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 165 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 89 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 213 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 417 McCash
Mua
Khách 840.000 VNĐ
Thành viên 827 McCash
Mua
Khách 2.030.000 VNĐ
Thành viên 2.009 McCash
Mua
Khách 2.620.000 VNĐ
Thành viên 2.599 McCash
Mua
Khách 4.000.000 VNĐ
Thành viên 3.969 McCash
Mua

Website:

​Cần kích hoạt tính năng nạp thẻ iTunes cho ID Apple Trung Quốc

How to redeem an iTunes Gift Card (CN)?

1. Click the "Redeem" link in the "Quick Links" box of the iTunes Store
2. Type in the code, click "Redeem" and confirm "Redeem Prepaid Card"