Tài khoản game Special Force DFL KR

Mua ngay tài khoản chơi game Special Force DFL KR, nhà phát hành DragonFly Hàn Quốc.

Random Account

  • Tài khoản ngẫu nhiên, mật khẩu và thông tin Email. Bạn có thể tạo tên trong game của riêng mình sau khi đăng nhập.
  • Tài khoản đã được xác minh
  • Có sẵn để thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Không hỗ trợ hoàn tiền


Custom Account

  • Tài khoản tùy chỉnh, thông tin mật khẩu. Bạn có thể tạo tên trong game của riêng mình sau khi đăng nhập. Khi đặt hàng, vui lòng nhập tên người dùng, mật khẩu bạn muốn sử dụng trong máy chủ Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản với thông tin bạn cung cấp.
  • Tài khoản đã được xác minh
  • Có sẵn để thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Không hỗ trợ hoàn tiền