Nạp Vxu vào tài khoản VEGA ID

Dịch vụ nạp Vxu trực tiếp vào tài khoản VEGA ID
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 50 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 100 McCash
Mua
Khách 200.000 VNĐ
Thành viên 200 McCash
Mua
Khách 500.000 VNĐ
Thành viên 500 McCash
Mua

Đơn vị thanh toán trong Hệ thống tài khoản VEGA là Vxu, với tỷ lệ quy đổi hiện nay là 01Vxu = 1000VNĐ. Mỗi tài khoản VEGA tồn tại 02 dạng Vxu. Vxu nạp trên VTC365 là Vxu thanh toán: Số dư Vxu thanh toán: sử dụng cho tất cả các sản phẩm - dịch vụ của VEGA và các đối tác. Số dư Vxu game: chỉ sử dụng vào các dịch vụ trực tuyến của VEGA