Nạp 100 tệ tài khoản Kingsoft XOYO CN

Nạp 100 tệ tài khoản Kingsoft XOYO CN

Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua

Mô tả

Website:

​Tên game : 

  • (剑侠世界系列)= Swordsman World Series = Kiếm Khách (JXSJ)

  • (剑侠情缘网络版(免费区)= Swordsman Love Online (Free Zone) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版(收费区)= Swordsman Love Online (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版2(免费区服)Swordsman Love Online 2 (Free zone ) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版2)= Swordsman Love Online 2 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 2 (JX2) (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版叁)= Swordsman Love Online 3 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 3 (JX3) (khu vực chơi thu phí)