2800 GEMS

2800 GEMS

Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 641 McCash
Mua

Mô tả

Website :

In-App Purchases

  • Atlantis Offer có giá $1.99
  • Challenge Offer có giá $0.99
  • 30 Day VIP Pass có giá $4.99
  • Pile of Gems có giá $4.99
  • Barrel of Gems có giá $29.99
  • Bag of Gems có giá $9.99
  • Mountain of Gems có giá $99.99
  • Sack of Gems có giá $19.99
  • Challenge Supreme có giá $0.99
  • Stardust Offer có giá $1.99